Menu

Privacyverklaring

Privacyverklaring Sligman Rentmeester & Makelaardij

Via deze Privacyverklaring informeert Sligman Rentmeester & Makelaardij u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Sligman Rentmeester & Makelaardij is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Sligman Rentmeester & Makelaardij verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw makelaar of rentmeester ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor aanvraag van informatie, informatie voor koopovereenkomsten of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Sligman Rentmeester & Makelaardij persoonsgegevens inclusief identificatie gegevens in het kader van eventuele (aan- of ver-)koop of taxatie, gegevens met betrekking tot opdracht, inclusief betalingsgegevens.

 

Contactgegevens:

Sligman Rentmeester & Makelaardij,

D.J. Sligman, rentmeester NVR

Voordesdijk 3, 7475 NW Markelo, tel. 0547-363775

info@sligmanmarkelo.nl

www.sligmanmarkelo.nl

 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Sligman Rentmeester & Makelaardij gebruikt uw persoonsgegevens op grond van AVG, artikel 6 lid 1 onder b en is een noodzakelijke voorwaarde voor de beantwoording, registratie en administratieve afhandeling van uw vraag of verzoek tot informatie.

Tevens kan het zijn dat u informatie vraagt voor toekomstig te koop komende objecten. In dat geval bewaren we uw gegevens om u in de toekomst te kunnen informeren.

Voor een aankoop, verkoop of advies hebben we natuurlijk ook uw gegevens nodig om u adequaat van dienst te kunnen zijn en om aan de wettelijke eisen te voldoen.

 

Sligman Rentmeester & Makelaardij zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij op uw verzoek of voor de kooptransactie nodig is of indien Sligman Rentmeester & Makelaardij daartoe wettelijk verplicht is.

Deze website wordt beheerd door Sligman Rentmeester & Makelaardij en is derhalve verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Sligman Rentmeester & Makelaardij streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan Sligman Rentmeester & Makelaardij niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Sligman Rentmeester & Makelaardij aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade en letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

 

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Sligman Rentmeester & Makelaardij bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Sligman Rentmeester & Makelaardij mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Indien u niet langer van de diensten van Sligman Rentmeester & Makelaardij gebruik maakt, kunt u een verzoek tot verwijdering van uw gegevens indienen.

 

Inzage, correctie, beperking, bezwaar en verwijdering

U hebt het recht om verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te laten verwijderen conform artikelen 16, 17 en 18 AVG.

U kunt een verzoek tot Sligman Rentmeester & Makelaardij richten door een e-mail te sturen naar info@sligmanmarkelo.nl, onder vermelding van uw naam en adres. Sligman Rentmeester & Makelaardij zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Sligman Rentmeester & Makelaardij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Indien u van mening bent dat Sligman Rentmeester & Makelaardij in strijd handelt met bovenstaande en hetgeen gesteld wordt in de AVG, kunt u bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, tel. 0900-2001201).

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Realisatie: Remgro Web- & ICT Oplossingen